قالب وردپرس
آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵

———————

۴۵ —————-

۵۰

۱۵۰۰۰۰

۵۵ ۱۶۷,۰۰۰
۶۰ ۱۸۰,۰۰۰
۶۲

 ————–

۶۶ ۲۰۵,۰۰۰
۷۰ —————
۷۴ ۲۲۰,۰۰۰
۸۰ —————
۸۸  ۲۷۰,۰۰۰
۹۰ ————–
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۳۷۰,۰۰۰
۱۵۰ ۴۲۰,۰۰۰
۲۰۰ ۵۰۰,۰۰۰f