قالب وردپرس
آمپر قیمت باتری (برحسب تومان)
۳۵

———————

۴۵ —————-

۵۰

۰۰۰,۰۰۰

۵۵ ۳۹۵,۰۰۰
۶۰ ۴۳۰,۰۰۰
۶۲

 ————–

۶۶ ۴۸۵,۰۰۰
۷۰ ۵۰۰,۰۰۰
۷۴ ۵۲۰,۰۰۰
۸۰ —————
۸۸  ۰۰۰,۰۰۰
۹۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۰۰ ۳۱۰,۰۰۰
۱۲۰ ۰۰۰,۰۰۰
۱۵۰ ۰۰۰,۰۰۰
۲۰۰ ۰۰۰,۰۰۰f